miércoles, 20 de enero de 2021

MAÑANA, PLENO ORDINARIO

 L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 18, la sessió plenària corresponent al mes de gener. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/17 ordinari 17/12/2020
2.2. PLE2020/18 extraordinari amb urgència 22/12/2020

3. Expedient de denúncia del termini del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Calafell, el consell comarcal i la societat de responsabilitat limitada, de capital social mixt, anomenada “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès”, per a la recollida, transport, tractament i eliminació dels residus municipals.

4. Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm 7215, de data 9 de desembre de 2020, d’actualització del protocol d’actuació del personal municipal amb motiu de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm 7214, de data 9 de desembre de 2020, de mesures a adoptar en relació a l’organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l’Ajuntament de Calafell durant l’estat d’alarma generat per la pandèmia de la Covid-19.

7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (7137 a 7586 del 2020, i de 1 al 232 del 2021).

8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 53, del 2020, i de 1 a 2, del 2021).

9. Precs i preguntes.

Proposta urgent: aprovació de l’establiment de la gestió del servei de neteja viària del municipi de Calafell, mitjançant prestació directa amb contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).

Proposta urgent: Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.

No hay comentarios: