viernes, 27 de noviembre de 2020

LA CORRUPCIÓN NO ENTIENDE DE AUTONOMÍAS

 

REDACCIÓ - BARCELONA

La Sin­di­ca­tura de Comp­tes ha detec­tat un sobre­cost en la cons­trucció de l’L9 del metro de 4.949,01 mili­ons fins al 2016, un 251,5% més del pre­vist. En un informe fet públic ahir per la ins­ti­tució, asse­nyala que fins al 31 de desem­bre d’aquell any el cost de les obres de cons­trucció s’havia enfi­lat fins als 6.916,47 mili­ons davant dels 1.967,46 mili­ons del cost pre­vist en els encàrrecs ini­ci­als fins a l’exer­cici del 2002.

La Sin­di­ca­tura també observa que en algu­nes adju­di­ca­ci­ons no consta cap jus­ti­fi­cació de les pun­tu­a­ci­ons ator­ga­des o que en les ofer­tes des­car­ta­des els infor­mes tècnics no estan “prou moti­vats” i avisa de la con­cessió d’uns tre­balls a una soci­e­tat vin­cu­lada al pre­si­dent d’Infra­es­truc­tu­res.cat i alhora admi­nis­tra­dor únic d’una de les soci­e­tats de l’UTE adju­di­catàries.

Con­cre­ta­ment, l’informe des­taca que una de les adju­di­ca­ci­ons –la del con­tracte de ser­veis per a l’assistència tècnica per a l’engi­nye­ria d’inte­gració dels sis­te­mes i infra­es­truc­tu­res i coor­di­nació de pro­ves de l’L9–, per un valor de 640.000 euros, va ser per a una UTE, una de les empre­ses de la qual tenia com a admi­nis­tra­dor únic el pre­si­dent d’Infra­es­truc­tu­res.cat, que l’informe iden­ti­fica com a JLQ, Joan Lluís Quer, actu­al­ment encau­sat pel cas del 3%.

No hay comentarios: