lunes, 29 de junio de 2020

MAÑANA, PLENO EXTRAORDINARIOL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dimarts 30 de juny, sessió plenària extraordinària i urgent. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.

2. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

3. Trasllat de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 per al període 2011-2018, a la Comissió Jurídica Assessora.

4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm 2.2.1, reguladora de la taxa de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

5. Proposta expedient 5650/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

6. Proposta expedient 5649/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

No hay comentarios: