miércoles, 11 de diciembre de 2019

MAÑANA JUEVES, PLENO ORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de desembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/18 ordinari 14/11/2019

2. Proposta aprovació actualització inventari a 31 de desembre de 2018.

3. Proposta modificació composició mesa contractació permanent de l’Ajuntament de Calafell.

4. Modificació del règim de delegacions del ple a la junta de govern local en matèria d’aprovació general de bases de subvencions.

5. Ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès.

6. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

7. Trasllat de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018 a la Comissió Jurídica Assessora.

8. Aprovació de denominació d’espais urbans de Calafell, segons moció presentada per diferents grups municipals al ple de data 4 de febrer de 2019.

9. Proposta d’aprovació de canvi de denominació de la plaça U d’Octubre per plaça de la Democràcia, segons moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, aprovada al ple de data 11 de juliol de 2019.

10. Proposta expedient 11648/19 baixa de drets pendents de cobrament de l’Ajuntament de Calafell.

11. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - tercer trimestre.

12. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 - tercer trimestre 2019.

13. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2018.

14. Aprovació inicial bases específiques per la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2020.

15. Proposta de nomenament, en representació de l’Ajuntament de Calafell, de la senyora Helena Rubio Pérez, com a vocal titular, i de la senyora Isabel Bou Bayona, com a vocal suplent, en el consell de participació de la residència per a la tercera edat La Palmera, de Segur de Calafell.

16. Proposta d’aprovació d’addenda sobre la protecció de dades, al conveni entre la Fundació Santa Teresa i l’Ajuntament de Calafell pel projecte Calafell Crea VI (2017-2020).

17. Aprovació del Pla de Mandat 2019-2023.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per l’homenatge als morts calafellencs pel nazisme i declaració de municipi antifeixista.

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP en defensa de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

20. Moció que presenta el grup municipal d’ERC en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6149 a 6819).

22. Donar compte de les actes de la junta de govern local (45, 46 i 47).

23. Precs i preguntes.

2 comentarios:

Pedro Arias i Garcia dijo...

El 30 de Julio de 1936 fueron asesinados en Calafell 15 personas de la orden de hospitalarios que estaban en el hospital de San Juan de Dios hoy hotel RA
Su único delito era que cuidaban personas enfermas y de pocos recursos
Fueron fusilados en Calafell por los comunistas cuando ya había estallado la guerra civil
No es justo que se le rindan homenaje a unos y a otros no
Comprendamos las cosas y si unos se les rinde homenajes a los otros también
Lógico y normal
Saludos

Pedro Arias i Garcia dijo...

Esto es con respecto a la moción presentada por la CUP