EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 12 de desembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i calafell.tv), però també per streaming.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació acta de la sessió de 4 d’abril de 2016
2. Proposta en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
3. Donar compte Decret d’Alcaldia núm 2336-2016 de 4 d’agost corresponent a la contractació de l’empresa Creu Roja per la prestació del servei de transport adaptat contrari a l’objecció de l’informe d’intervenció 527/16.
4. Donar compte informació d’execució trimestral 2016 - 3r trimestre.
5. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’ajust 2012 - 3r trimestre 2016.
6. Donar compte del decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2015.
7. Proposta d’aprovació expedient núm 9/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
8. Donar compte decret d’alcaldia 2016/3106 de data 24/10/2016 corresponent a la discrepància amb l’informe d’intervenció 976-16 de data 17 d’octubre 2016
9. Donar compte decret d’alcaldia 2016/2860 de data 4/10/2016.
10. Donar compte del decret d’alcaldia 2016/3107 de data 24/10/2016.
11. Donar compte del decret d’alcaldia núm 2016/3107 de data 10/11/2016.
12. Proposta de regularització de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns de Mas Romeu, anualitat 2015.
13. Bonificació llicència obra menor núm 130-2016 arranjament d’acés interior escola i reparar filtracions passadís escola Santa Creu.
14. Proposta de declarar d’interés social i d’aplicació d’una bonificació del 95% en l’Impost sobre Béns a Tandem Wellness SL.
15. Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut per als anys 2016-2019.
16. Proposta d’aprovació de modificació de les bases de participació del Carnaval Xurigué de Calafell i convocatòria pública de subvencions per a l’any 2017.
17. Moció presentada pel grup municipal de C’S per a elaborar un pla especial d’acondicionament de voreres, paviment i mobiliari urbà per al municipi de Calafell.
18. Moció presentada pel grup municipal de C’S perquè l’Ajuntament prengui les mesures de comprovació i investigació oportunes per verificar els ingressos procedents de la facturació de les empreses explotadores de subministre d’interès general.
19. Moció presentada pel grup municipal del PSC de suport a les oficines liquidadores.
20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
21. Donar compte de les actes de Junta Govern Local.
22. Precs i preguntes.

Comentarios

ENTRADAS POPULARES

ESPECTACULAR DOCUMENTO, SI YA ESTÁS VACUNADO NO TE LO RECOMIENDO

EL IMPRESENTABLE DEL DÍA: JOAQUÍN DEL MORAL, DIRECTOR GENERAL DE RENFE

UN CATALÁN LE DA UNA LECCIÓN DE HISTORIA AL REY