MAÑANA JUEVES, PLENO ORDINARIO


 

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de novembre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permeten sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/13 ordinari 08/10/2020
2.2. PLE2020/14 extraordinari 20/10/2020
2.3. PLE2020/15 extraordinari amb urgència 20/10/2020

3. Aprovació inicial del reglament d’ús del teatre municipal Joan Colet de Calafell (TJC).

4. Proposta d’acord per a la resolució del recurs de reposició interposat per una empleada de l’Ajuntament de Calafell, contra la desestimació de la sol·licitud de compatibilitat per a desenvolupar activitats privades.

5. Proposta de rectificació d’error material de l’acord de ple de resolució de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex I “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011, per al període 2011-2018.

6. Proposta d’aprovació expedient núm 10324/20 de reconeixement extrajudicial de crèdits.

7. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdos corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2020.

8. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

9. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns núm 5693 de data 25 de setembre de 2020, d’aprovació de les instruccions a seguir per les persones aspirants a processos selectius.

10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 3r trimestre de 2020.

11. Donar compte al ple de la corporació del decret d’Alcaldia núm 6063 de data 20 d’octubre, de definició de l’organigrama municipal, versió 3, d’octubre de 2020.

12. Donar compte al ple de la corporació del decret d’Alcaldia núm 5499 de data 15 de setembre de 2020, d’ampliació del termini establert al decret d’Alcaldia núm 3463 de data 11 de juny de 2020, de mesures extraordinàries Covid-19 núm 9, sobre directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

13. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm. 6185 de data 23 d’octubre de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmanes del 19 i 26 d’octubre de 2020.

14. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per implantar el servei de bus exprés a la comarca del Baix Penedès.

15. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans de suport al gremi de bars, restauració, centres d’estètica i altres sectors afectats de Calafell davant les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i de creació d’ajudes econòmiques per a aquests sectors.

16. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5796 a 6320).

17. Donar compte de les actes de junta de govern local (38 a 42).

18. Precs i preguntes.

Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Lo de colocar dispensadores de pienso y agua en la calle para gatos no lo veo buena idea, a no ser que coloquen también cámaras de vigilancia a cada uno de ellos. Lo digo por el Baix Penedés está plagado de cafres, o sea de sanguijuelas. Pasará lo mismo que con los dispensadores de bolsas para recoger las cacas de los perros, el día que las pusieron desaparecieron todas.

ENTRADAS POPULARES

ESPECTACULAR DOCUMENTO, SI YA ESTÁS VACUNADO NO TE LO RECOMIENDO

EL IMPRESENTABLE DEL DÍA: JOAQUÍN DEL MORAL, DIRECTOR GENERAL DE RENFE

UN CATALÁN LE DA UNA LECCIÓN DE HISTORIA AL REY