Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

sábado, 2 de diciembre de 2017

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 4 de desembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació actes anteriors
PLE2017/10 ordinari 03/07/2017
PLE2017/11 extraordinari amb urgència 20/07/2017
PLE2017/12 ordinari 01/08/2017
PLE2017/13 ordinari 04/09/2017
PLE2017/14 extraordinari 18/09/2017
PLE2017/15 ordinari 05/10/2017
PLE2017/16 extraordinari amb urgència 23/10/2017
PLE 2017/17 extraordinari amb urgencia 23/10/2017
PLE 2017/18 ordinari 06/11/2017
PLE 2017/19 extraordinari 22/11/2017

1. Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
2. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - 3r trimestre.
3. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 3r trimestre 2017.
4. Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Calafell per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat.
5. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
6. Donar compte de les actes de junta de govern (actes de la 41 a la 46).
7. Precs i preguntes.
Propostes urgents
1. Delegació del ple en la junta de govern local l’aprovació, la modificació i la derogació de preus públics.
2. Nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar de la llar d’infants de titularitat municipal “El Petit Príncep”.
3. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del reglament de participació ciutadana.
4. Proposta de modificació de la denominació de la plaça del Baixador de Segur de Calafel pel de Lola Boronat.
5. Proposta d’acord d’aprovació del protocol de funcionament del nomenclàtor de carrers del municipi de Calafell.
6. Ratificació del decret d’alcaldia núm 4686/2017, de 8 de novembre, de declaració de caducitat i d’incoació d’expedient de revisió d’ofici de l’acord pres per la junta de govern local de 27 de maig de 2015 en relació amb la proposta de resolució de desestimació de l’expedient de responsabilitat patrimonial RP43/13, interposat pel senyor Òscar Bru Magarolas, en representació de Proinor.
7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici 2016.
8. Donar compte de decret 3923/17 de data 27 de setembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1117_17, referent a l’adquisició de roba per a la temporada d’estiu per als components de la Policia local de Calafell.
9. Donar compte de decret 3529/17 de data 30 d’agost de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1220_17, referent a l’adquisició de combustible dels vehicles municipals.
10. Donar compte de decret 4855/17 de data 16 de novembre de 2017 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1862_17, referent al subministrament de combustible  dels vehicles municipals.
11. Donar compte de decret 3381/17 de data 16 d’agost de 2017 i decret 3646/17 de data 6 de setembre de 2017, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0649_17, referent a la contractació del programa Nòrdic Walking de l’any 2017.
12. Donar compte en relació a la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

No hay comentarios: