Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

miércoles, 30 de agosto de 2017

CALAFELL: EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 4 de setembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació acta
1.1 Ple 2017/3 extraordinari amb urgència 20/02/2017

2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.


3. Proposta d'aprovació inicial del reglament per a l’elaboració de pressupostos participatius.


4. MC Expedient 5447/2017 crèdit extraordinari finançat amb baixes.


5. Donar compte informe d’execució trimestral 2017 - segon trimestre.

6. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - segon trimestre 2017.
7. Proposta expedient 6554/2017 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria.
8. MC expedient 5219/2017 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
9. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2017, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
10. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2017.
11. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
12. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals per al municipi de Calafell per a l’any 2018.
13. Proposta aprovació bases específiques per a l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació d’immobles dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria per a l’anualitat 2017.
14. Proposta aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts al comerç dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Calafell, i simultàniament aprovar la convocatòria de l’anualitat 2018.
15. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat carrer Major 48, obra menor, expedient 43/2016.
16. Aprovació definitiva de la desafectació de la casa dels Mestres - D, carrer Cosme Manié núm 1.


17. Sol·licitud bonificació ICIO església de la Santa Creu de Calafell, plaça de Catalunya 23.

18. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1, de Calafell Poble, obra menor.

19. Sol·licitud bonificació ICIO immoble catalogat, carrer Aire 1 (obra menor)
20. Cessió en precari del solar i caseta del Camí de Mas d’En Vives (ref. cadastral núm. 43037A00700119) a favor de l’Associació de Caçadors de Calafell.
21. Cessió en precari del solar municipal situat a l’avinguda Santa Maria de Montserrat 42-B, a favor de l’Associació de Propietaris de la Unitat Residencial de Segur de Dalt.
22. Proposta d’aprovació d’un nou preu públic per al curs de màrqueting digital i nous descomptes preus públics per a persones emprenedores i empreses.
23. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixemnet a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.
25. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple.
26. Donar compte de les actes de junta de govern.
27. Precs i preguntes.

Arxius adjunts

No hay comentarios: