Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

jueves, 30 de marzo de 2017

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 3 d’abril, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació d’actes
1.1. Ple 2016/10 ordinari 04/07/2016
1.2. Ple 2016/11 extraordinari amb urgència 20/07/2016
2. Propostes
2.1. Serveis Econòmics i Urbanístics - Intervenció
2.1.1 Donar compte decret 506/2017 de data 20/2/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe d’Intervenció 48/2017
2.1.2. Donar compte decret 507/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe d’Intervenció 48/2017
2.1.3. Donar compte decret 508/2017 corresponent a resolució de discrepàncies de l’informe d’Intervenció 48/2017
2.1.4. Proposta d’aprovació expedient 1/17 de reconeixement extrajudicial de crèdits
2.1.5. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament de Calafell, dels seus organismes autonòms i de la societat municipal per a l’any 2017
2.2. Transparència i participació - Alcaldia
2.2.1. Proposta d’aprovació inicial del reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Calafell
2.2.2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 719 de 2 de març de 2017 de modifcació de l’organigrama polític municipal i nomenament de regidor de Cultura
2.3. Medi Ambient i Seguretat - Recursos Humans
2.3.1. Proposta d’acord sobre les pautes d’actuació, i accés d’ofici com a ens local, als certificats d’antecedents per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, dels treballadors pertinents, en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificció del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència
2.3.2. Proposta d’acord sobre l’aprovació del protocol d’actuació davant diferents situacions d’assetjament laboral de l’Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Castell de Calafell i CEMSSA
2.3.3. Proposta d’acord sobre l’aprovació de la guia d’usos no sexistes de la llengua de l’Ajuntament de Calafell, extensiva a l’organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i a l’empresa municipal CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA)
2.3.4. Proposta d’acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM Fundació Castell de Calafell
2.4. Medi Ambient i Seguretat - Medi Ambient
2.4.1. Proposta d’aprovació inicial d’ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals al municipi de Calafell
2.5. Turisme i Via Pública -Promoció Esportiva
2.5.1. Proposta de declarar d’interés social i d’aplicació d’una bonificació del 95% en l’impost sobre béns immobles a Tandem Wellness SL
2.5.2. Proposta sobre donar nom al camp de futbol municipal de Calafell
2.5.3. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i Àlex Toledo Romero
2.5.4. Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Calafell i el Club Patí Calafell
2.6. Serveis Econòmics i Urbanístics - Urbanisme
2.6.1. Bonificació llicència obra menor immoble carrer Principal 1
2.6.2. Resolució definitiva i atorgament de subvencions per a la rehabilitació de l’immoble del carrer Principal 1, inclòs dins l’àmbit del Pla de Barris
2.6.3. Atorgament subvenció provisional Pla de Barris 2016, a l’immoble situat al carrer Església 8
2.6.4. Proposta rectificació acord adoptat pel ple de data 6 de febrer de 2017 de resolució definitiva d’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2015
2.7. Serveis Econòmics i Urbanístics - Contractació
2.7.1. Proposta d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb l’empresa Endesa Energia SAU
2.8. Serveis Econòmics i Urbanístics - SAC
2.8.1. Proposta aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2016
2.9. Serveis Econòmics i Urbanístics - Secretaria
2.9.1. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança municipal de via pública
2.9.2. Moció del grup municipal de C’s en relació al cobrament de l’impost de béns immobles (IBI) a les concessionàries d’autopistes.
3. Donar compte dels decrets dictats des del darrer ple
4. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local


5. Precs i preguntes

No hay comentarios: