Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

jueves, 2 de marzo de 2017

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 6 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.
L’ordre del dia és el següent:
1. Aprovació acta 30 maig 2016.
2. Aprovació acta 6 de juny 2016.
3. Aprovació acta 13 de juny 2016.
4. Donar compte  de l’informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2016.
5. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2016 - 4t trimestre.
6. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 31 de gener de 2017, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016.
7. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 31 de gener de 2017, sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacons comercials.
8. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.bis LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.
9. Aprovació definitiva compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2015.
10. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al c/ Jesús 3, de Calafell, dins de l’àmbit del Pla de Barris.
11. Aprovació de les següents propostes en relació a diferents actucions d’urbanisme dintre del Pla de Barris:
1. Proposta denegació subvenció per a la rehabilitació de l’immoble del carer Principal 17, planta 1a, dins l’àmbit del Pla de Barris.
2. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Major 2, dins l’àmbit del Pla de Barris.
3. Proposta resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 46, dins l’àmbit del Pla de Barris.
4. Proposta denegació subvenció per a la rehabilitació de l’immoble del carrer Principal 17, planta baixa, dins l’àmbit del Pla de Barris.
5. Proposta denegació subvenció per a la reforma del local del carrer Major 3, per obertura de nova activitat, dins l’àmbit del Pla de Barris.
6. Proposta denegació subvenció per la rehabilitació de la coberta i façana de l’immoble del carrer Joan Miró 13, dins l’àmbit del Pla de Barris.
7. Proposta resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 1, dins l’àmbit del Pla de Barris.
8. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer del Pou 51, dins l’àmbit del Pla de Barris.
9. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Principal 22, dins l’àmbit del Pla de Barris.
10. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de  l’immoble situat a la Plaça Major 28, dins l’àmbit del Pla de Barris.
11. Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvenció per a la rehabilitació de l’immoble situat al carrer Torredembarra 2, dins l’àmbit del Pla de Barris.
12. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Calafell per a la modificació de l’ordenança municipal de via pública.
13. Moció del grup municipal C’s per a la sol·licitud de la immediata baixa de l’Ajuntament de Calafell de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
14. Moció que presenta el grup municipal C’s per facilitar la reclamació i la devolució de les quantitats en concepte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) als contribuents que no hagin obtingut cap benefici/plusvàlua en la transmissió de vivendes i locals de la nostra localitat.
15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP respecte Calafell Ciutat Amiga dels Animals.
16. Donar compte de les resolucions dictades.
17. Donar compte de les actes de la junta de govern local.
18. Precs i preguntes.

No hay comentarios: