Últimas entradas

Lo último

jueves, 2 de junio de 2016

EL PRÓXIMO LUNES, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 6 de juny, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM iwww.calafellradio.cat), però també el nou sistema de streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/ 
 
L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació d’acta d’11 de gener de 2016.
2. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal.
3. Resolució de contracte de concessió patrimonial de bé de domini públic per ús privatiu de la parada del Mercat municipal pels reiterats incompliments d’horari per part dels titulars de la parada anomenada Peixateria La Goleta SL.
4. Aprovació expedient núm 3/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 287.082,28 euros.
5. Aprovar la rectificació d’error material de l’acord de Ple de 27 de febrer de 2014 on es derogava la taxa 2.2.11.
6. Modificació de crèdit 15/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
7. Donar compte informe execució trimestral 2016 - 1r trimestre.

8. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2016-05-13.

9. Aprovació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament de Calafell a 31 de desembre de 2015.
10. Aprovació inicial bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns del municipi de Calafell.
11. Suspensió preceptiva planejament i llicència al sector de la modificació del POUM III, Passatge del Ferrocarril.
12. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (IV).
13. Moció del grup municipal d’ERC per a la dinamització del nucli de Calafell Poble.
14. Moció del grup municipal de CiU per a la creació d’unes bases generals que regeixin els processos de selecció d’empleats públics.
15. Moció del grup municipal d’ERC per a la retirada de competències del regidor del grup municipal de Ciutadans a la Comissió de Transparència.
16. Moció del grup municipal de la CUP en suport a la Llei 24/2015, a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica, i de mesures municipals enfront de l’emergència energètica i habitacional.
17. Moció del grup municipal de la CUP en suport al programari lliure en l’àmbit de les TIC.
18. Moció del grup municipal de CiU per a revocar el títol d’alcalde honorífic i perpetu al senyor Francisco Franco Bahamonde.
19. Moció del grup municipal de Ciutadans per a l’estudi i anàlisi de viabilitat de l’asfaltat i replantejament del “Camí de Montmar”, entre les urbanitzacions de Calafell Parc i Montmar, i estudi de mobilitat i traçabilitat de les línies d’autobús urbà.
20. Moció del grup municipal del PSC per a l’eliminació de qualsevol referència en el municipi de la família Pujol-Ferrusola.
21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer Ple.
22. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
23. Precs i preguntes.

No hay comentarios: