Últimas entradas

SÍGUENOS EN:

Síguenos en facebook Síguenos en Google+ Síguenos en Twitter Canal de youtube sígueme en Instagram

sábado, 30 de abril de 2016

LUNES DÍA 2, PLENO ORDINARIO

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 2 de maig, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la nova sala de plens, ubicada a les dependències municipals del nucli de la Platja, al carrer Sant Pere 29). La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafellradio.cat), però també el nou sistema de streaming: calafellradio.cat/webtv-directe/ 
 
L’ordre del dia és el següent

1. Aprovació d’actes de 28 de desembre de 2015.
2. Aprovació inicial modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (III).
3. Donar compte de la Sent?ncia del TSJC núm. 973, de 29/12/2015, dictada contra la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, envers el P.P. Bellamar Nord i proposta de Conveni en compliment de l'esmentada Sentència.
4. Expedient relatiu a la desafectació de l'edifici conegut amb el nom de "Club de Tennis Bonavista".
5. Expedient relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del bé immoble patrimonial municipal al departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
6. Modificació de crèdit 8/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes.
7. Modificació de crèdit 9/2016, suplement de crèdit finançat amb baixes.
8. Modificació de crèdit 10/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes.
9. Modificació de crèdit 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixes.
10. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2.01.19, reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis de l’Àrea de Qualitat de Vida.
11. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Calafell de l’exercici 2015.
12. Donar compte de la liquidació del Pressupost del Patronat de Turisme de Calafell de l’exercici 2015.
13. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 i de la incorporació de romanents de crèdit a 31 de desembre de 2015 de l’OAM Fundació Castell de Calafell.
14. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de   69.659,97 euros.
15. Aprovació expedient núm. 1/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 190,80 euros.
16. Aprovació expedient núm. 2/16 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 921,47 euros.
17. Donar compte decret de l’Alcaldia núm. 2016/662, de data 14/03/2016, corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel Període 2017-2019.
18. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de 15 d’abril, sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2016.
19. Donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria, de 15 d’abril, sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2016, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
20. Adhesió en la complementació de les prestacions en situacions d’incapacitat temporal del personal de l’OAM Fundació Castell de Calafell al personal de l’Ajuntament de Calafell.
21. Aprovació del Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Calafell, OAM Fundació Castell de Calafell, i CEMSSA.
22. Aprovació del Protocol del Projecte de Reutilització de Llibres del Curs 2016-2017.
23. Ratificar acord del Consorci per a la Normalització Lingüística de modificació dels seus Estatuts.
24. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat municipal CEMSSA.
25. Revisió de preus del contracte del servei de Transport Públic de La Hispano de Fuente en Segures, SA, empresa adjudicatària del servei de transport urbà del municipi de Calafell.
26. Rectificació error material de l’acord de Ple del dia 23 de març de 2016 i ampliació per omissió Conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Calafell i l’esportista Rosario Ines Lizón.
27. Moció del grup municipal de la CUP per un manteniment dels parcs, jardins i espais públics   sense l’ús d’herbicides tòxics com el glifosat, pel compliment de la normativa sobre biocides i per avançar cap a una jardineria ecològica.
28. Moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Calafell.
29. Moció del grup municipal de Ciutadans per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Calafell.
30. Moció del grup municipal de Ciutadans instant al Departament de Salut i al Sistema d’Emergències M?diques perquè Calafell disposi d’una Unitat Medicalitzada amb base a Calafell i que s’augmenti a 24 hores la dotació SVB amb base a Segur de Calafell.
31. Moció dels grups municipals de CIU, PSC, C’S, PPC i UAM per la millora de la connexió amb transport públic del Penedès Marítim amb l’Aeroport de Barcelona - El Prat (BCN).
32. Moció del grup municipal de la CUP per un seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple.
33. Moció del grup municipal d’ERC de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats.
34. Moció del grup municipal d’ERC de suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0’7% de l’IRPF.
35. Moció del grup municipal de Ciutadans d’instar al Govern de la Generalitat a garantir el finançament mínim de les guarderies de Calafell.
36. Moció del grup municipal de la CUP de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir
37. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple.
38. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local.
39. Precs i preguntes.

No hay comentarios: