Últimas entradas

jueves, 2 de octubre de 2014

RECLAMACIÓN DEL EURO POR RECETASol·licitar el retorn de la taxa de l’euro per recepta

Ampliar la informació

Terminis
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.
amunt

Documentació
No és necessari adjuntar cap comprovant del pagament de la taxa, atès que el CatSalut ja disposa de les dades i la informació necessària per conèixer quin import us ha de retornar.
En el cas que una persona actuï com a representant legal d’una altra (en cas de menors, incapacitats o de defunció de la persona sol·licitant), ca presentar la documentació que acrediti la representació legal, segons correspongui:
  • En el cas de menors: còpia del llibre de família, còpia de la sentència o resolució judicial o conveni que acrediti la potestat parental, en cas de separació divorci.
  • En cas d’incapacitats: còpia de la sentència d’incapacitació.
  • En cas de defunció de la persona a qui es van prescriure les receptes: còpia del document acreditatiu de la successió del dret.
amunt

Requisits
Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que el sol·licitant estigui al corrent de les obligacions tributàries i que no té cap deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
amunt

Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit
amunt
PAS 1. Sol·licitar

Presencialment
amunt
PAS 2. Rebre resposta de l'Administració
Quina resposta es rep?La devolució per transferència bancària de l’import abonat en concepte de la taxa de l’euro per recepta.
amunt

No hay comentarios: